شیشه ای می شکند

یک نفرمی پرسد:
که چراشیشه شکست؟
یک نفرمی گوید:
شایداین رفع بلاست،
دیگری می گوید:
شیشه ی پنجره راباد شکست؟
دل من سخت شکست ! هیچ کس، هیچ نگفت،
غصه ام رانشنید،
ازخودم می پرسم :
ارزش قلب من از شیشه ی یک پنجره هم کمتر بود؟؟؟

/ 1 نظر / 37 بازدید