دلم...

دلم پرواز میخواهد

دلم با تو پریدن در هوای باز میخواهد

دلم آواز میخواهد

دلم از  تو سرودن با صدای ساز میخواهد

دلم بی رنگ و بی روح است

دلم نقاشی یک فلب با احساس میخواهد...

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهدی

اینکه دیگه دل نیست...جارو برقیه..... نامرد همه چی میخواد..چشم روشن دیگه چی میخوای.....[نیشخند]