بی توئی بد است...

 هنر را به جستجویت فرستاده ام و هنوزت نیافته است،
عشق را در پی ات روان کرده ام و هنوز آواره است ،
زیبایی ها از تو نشان میگیرند.
                                                                   و هنوزت نشناخته اند.

کجائی؟؟؟ که اِی؟؟؟  ای آشنای ناشناس! ای خویشاوند بیگانه ! ای همیشه با من ، بی توئی بد است، غربت طاقت فرساست.

/ 0 نظر / 15 بازدید