قدر

صدوق نقل میکند  که از علی(ع) سؤال شد، در شب قدر کدام عمل افضل اعمال است امام پاسخ دادند، فراگیری علم.

به نظر میرسد در اینجا علم به معنای ظاهری و مشهور خودش نیست.

منظور از علم در اینجا معرفت است. و امام میخواهد بفرماید عبادت در معارف اسلامی به نحوه و کیفیت آن توجهی نیست، آنچه بیشتر مورد سفارش است شناخت است. انسان قبل از هر چیز باید خود، جهان و هستی، مبدأ آن و منتهی آن و هدف از خلقت را خوب بشناسد و روی آن فکر کند و با تفکر و تأمل باهستی تماس بگیرد. و به قول حافظ از طریق جام جهان بین که منظور دل آدمی است و همواره در کنار اوست با حقایق هستی تماس حاصل نماید. و خدا را از این رهگذر لمس کند. این است معنای علم و معرفت. وگرنه عبادتهای بدون تأمل و تعقل و معرفت هیچ گونه ارزشی ندارد. 
در روایات اسلامی این معنا به تعبیرات مختلفی آمده در یک حدیث دیگر آمده است «العابد بلافقهٍ کحمار الطا حونه» یعنی شخصی که عبادت میکند و نمیفهمد، یعنی شناخت ندارد، نمیداند چه میکند و چرا عبادت میکند و چه چیزی را میپرستد و اصولاًپرستش به چه معناست؟ چنین شخصی در تعبیر امام (ع) مانند استری است که در آسیابهای سابق برای کوبیدن گندم استفاده میکردند. که چشم او را میبستند و چوبی به گردن او آویز بود که سر دیگرش به سنگ آسیاب بسته بود. استر میگشت و آسیاب کار میکرد و چون دو چشمش بسته بود چنین میپنداشت که راه زیادی پیموده است در حالی که شب که چشم او را باز میکردند همان نقطهای بود که صبح حرکت کرده بود. عابدهای بدون تعقل و معرفت نظیر چنین حیوانی هستند که هر چه بدوند به جایی نمیرسند از عبادت چیزی دستگیرشان نمیشود تربیت نمیشوند. در شبهای قدر به ما توصیه شده است به تحصیل معرفت، ما اگر بفهمیم که منظور از آمرزش چیست و عفو الهی چه معنایی دارد چنانچه در شب قدر و به طور کلی لیالی ماه رمضان از خداوند متعال اگر طلب عفو میکنیم پس از انقضاء ماه خودمان درک خواهیم کرد که آیا دعایمان مستجاب شده و عفو الهی شامل حالمان شده است یا خیر؟ در حالی که متأسفانه ما در این شبها علی الدوام فریاد میزنیم الهی العفو، در حالی که بلافاصله از زبان مان شرارت و خباثت آزار به این و آن فرو میریزد، تمام وجودمان حسد، حرص، طمع، عداوت با همنوع، شهوات و غرایز، ولی زبانمان به در خواست عفو الهی مشغول است در حالی که اگر بخواهیم مشمول عفو الهی شویم گام اول آن است که سعی در اصلاح و تربیت خویشتن نماییم.

/ 0 نظر / 20 بازدید