اهل علم...

شخصی از حکیمی پرسید : علم بهتر است یا مال ؟

حکیم گفت: علم

شخص گفت: پس چرا اهل علم بر در اهل مال می روند و اهل مال را چندان توجهی به  اهل علم نیست .

حکیم گفت : به جهت آنکه اهل علم به سبب علم ، قدر مال را می دانند و اهل مال به سبب جهالت قدر علم را نمی داند .

 

/ 1 نظر / 6 بازدید