سختی زندگی


چه التزام سختی است زندگی کردن...
و چه سخت تر است زندگی بدون داشتن داشته های اساسی آن

زندگی بدون تعهد
زندگی بدون راستی و درستی
زندگی بدون گذشت

و سخت تر می شود با خو گرفتن به مضرّات آن

زندگی با تکبّر
زندگی باحرص
زندگی با حسد

که تکبر شیطان را متضرّر کرد

حرص
آدم را

و حسد فرزند آدم را

و هنوز انسان تکبر می ورزد  حرص می زند و حسد می خورد و با آن ها دیگران را از

خود می راند و خود را از دیگران می راند و ادعای درستی و راستی می کند.

آه... خدایا چه به جا می گویی...   آیا تعقّل نمی کنید؟

که گویا نمی کنیم و ادّعای کامل بودن عقل بشریت را داریم...

/ 0 نظر / 40 بازدید