وصف زشت‌ترین انسان ها «عالم‌نمایان»


«... او را دانشمند نامند اما از دانش بی‌بهره است.

*یک دسته از نادانی‌ها را از جمعی نادان فراگرفته و مطالب
گمراه کننده را از گمراهان آموخته و به هم بافته و طناب‌هایی از غرور (فریفته کردن) و گفته‌های دروغین بر سر راه مردم افکنده،

*
قرآن
 را بر امیال و خواسته‌های خود تطبیق می‌دهد و حق را به هوس‌های خود تفسیر می‌کند.

*
مردم رااز گناهان بزرگ ایمن می‌سازد و جرائم بزرگ را سبک جلوه می‌دهد.

*
ادعا می‌کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد اما در آن‌ها غوطه می‌خورد.

*
می‌گوید از بدعت‌ها دورم اما در آن‌ها غرق شده.

*
چهرة ظاهر
او، چهرة انسان ولی قلبش، قلب حیوان است.

*
راه هدایت را نمی‌شناسد که از آن سو برود و راه خطا و باطل را نمی‌داند که از آن بپرهیزد،

پس مرده‌ای است در میان زندگان...»

                                                                               خطبة 147

/ 0 نظر / 8 بازدید